en

Zakład Rozwoju Regionalnego jest jednostką strukturalną wchodzącą w skład Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W Zakładzie zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-technicznych. Studia doktoranckie odbywają także doktoranci.

Początki geografii społeczno-ekonomicznej w powojennej rzeczywistości Trójmiasta są związane z dwiema uczelniami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku i Wyższą Szkołą Handlu Morskiego (późniejszą Wyższą Szkołą Ekonomiczną) w Sopocie. Nasz Zakład swoimi tradycjami nawiązuje do Katedry Geografii (później przemianowanej na Katedrę Geografii Ekonomicznej) istniejącej w sopockiej Alma Mater. W swojej historii Katedra Geografii Ekonomicznej WSE była kierowana przez dwie wielkie indywidualności naukowe: prof. dr. Jana Moniaka (do 1966 r.) oraz prof. dr hab. Jerzego Zaleskiego (od 1966 r. do włączenia WSE do UG).

W 1970 r. nastąpiło połączenie obu wspomnianych uczelni i powstał Uniwersytet Gdański. Wydarzenie to okazało się brzemienne w skutkach dla geografów społeczno-ekonomicznych. Na Uniwersytecie powstał Instytut Geografii, a w jego ramach Zakład Geografii Ekonomicznej i Politycznej, w którym pracowali geografowie społeczno-ekonomiczni, zarówno z dawnej WSP, jak i WSE. W 1981 r. nastąpiła likwidacja Instytutu Geografii, w jego miejsce powstały samodzielne zakłady i katedry. Badaniami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zajmowały się Katedra Geografii Ekonomicznej oraz Zakład Geografii Gospodarki Morskiej (do jego tradycji nawiązuje nasz Zakład). W tymże zakładzie znalazła się większość pracowników dawnej Katedry Geografii Ekonomicznej WSE. Po odejściu prof. dr. hab. Jerzego Zaleskiego na emeryturę (w 1994 r.) nasz zakład stał się pracownią w ramach Katedry Geografii Ekonomicznej. W 1997 r. ponownie przekształcił się w samodzielną jednostkę – Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego – której kierownictwo objął dr hab. Marek Dutkowski. Od 2002 r. kierownikiem katedry i następnie ponownie zakładu jest prof. dr hab. Tadeusz Palmowski. W 2016 r. powołano w ramach Katedry Pracownię Analiz Terytorialnych, której kierownikiem został dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny. Od dnia 31 października 2019 r. Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego przemianowano na Zakład Rozwoju Regionalnego. W związku z powołaniem z dniem 1 września 2021 r. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w ramach Wydziału Nauk Społecznych Zakład został przeniesiony do nowej struktury uniwersyteckiej.

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...