en

Uroczyste seminarium z okazji obchodów 20-lecia Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego i jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego odbyło się 20 października 2017 roku w Instytucie Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie.

W uroczystości udział wzięło liczne grono gości, których z zespołem KGRR, w tym w szczególności z osobą Profesora Tadeusza Palmowskiego, łączą nie tylko relacje czysto zawodowe, ale nić sympatii, a czasem nawet przyjaźni. Do Gdańska przyjechali przedstawiciele polskich ośrodków naukowych mieszczących się w: Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Koszalinie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie, Toruniu i Warszawie. Wśród gości znalazł się również przedstawiciel Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu Państwowego w Kaliningradzie – uczelni, którą z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego, a w szczególności z Profesorem Tadeuszem Palmowskim – łączą szczególnie bliskie relacje. Obecni byli także doktoranci, pracownicy Instytutu Geografii oraz przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Zgromadzeni reprezentowali nie tylko środowisko geografów społeczno-ekonomicznych. Zaproszenie przyjęli również ekonomiści, geografowie fizyczni, historycy, oceanografowie, prawnicy i urbaniści. Świadectwem zaangażowania zespołu KGRR i Profesora Tadeusza Palmowskiego we wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego była obecność przedstawicieli samorządu Miasta Gdyni oraz organizacji Pracodawcy Pomorza. Szczególnymi gośćmi byli Żona Anna oraz inni członkowie Rodziny Profesora Tadeusza Palmowskiego.

W części otwierającej seminarium głos zabrali: prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor UG ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Joanna Fac-Beneda – Prodziekan WOiG ds. Studenckich, dr hab. Wojciech Tylmann – Prodziekan WOiG ds. Nauki i Rozwoju i dr Mirosława Malinowska – Zastępca Dyrektora IG ds. Dydaktycznych. Wszyscy mówcy – w imieniu własnym, a także władz Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Instytutu Geografii – złożyli jubileuszowe gratulacje na ręce pracowników KGRR i Profesora Tadeusza Palmowskiego.

W dalszej części dr Małgorzata Pacuk przedstawiła w zarysie historię i dorobek KGRR, a dr hab. Tomasz Michalski dokonał charakterystyki wydawnictw, w przygotowanie których angażują się pracownicy Katedry – monograficznej serii pt. Regiony Nadmorskie oraz dwóch czasopism – Journal of Geography, Politics and Society i Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG.

Kulminacyjną część seminarium zapoczątkował prof. dr hab. Marek Dutkowski przedstawiając sylwetkę Jubilata – Profesora Tadeusza Palmowskiego. W ciepłych i przyjaznych słowach nawiązał do najważniejszych osiągnięć Profesora, ale także wspólnych przeżyć i doświadczeń zapoczątkowanych jeszcze w czasach studenckich.

Fragment wystąpienia prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego

Proszę mi pozwolić na koniec powiedzieć kilka słów od siebie. Z dostojnym Jubilatem, czyli z Tadziem, znamy się od początku października 1973 r., co stanowi większą część¸ oby w przyszłości jak największą, naszego żywota. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego przy ówczesnej ul. Czołgistów Pierwszej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, czyli „czołgistów” w Gdyni. Obaj zresztą mieszkaliśmy po stronie nieparzystej tej samej, pryncypalnej gdyńskiej ulicy Świętojańskiej.

Z punktu widzenia relacji przestrzennych upoważnia mnie to, jak mniemam, do pewnej osobistej refleksji na temat Osoby Jubilata. Chciałbym powiedzieć, co myślę o Tadeuszu Palmowskim jako Geografie i Człowieku.

Jako Geograf jest przede wszystkim Empirystą, skrupulatnie gromadzącym i szanującym fakty naukowe, kontynuatorem stylu Aleksandra von Humboldta.

Jako Geograf jest też Regionalistą, wiernym klasycznej tradycji traktowania obszarów jako systemów złożonych ze składników przyrodniczych, społecznych i gospodarczych.

Jako Geograf jest także Podróżnikiem, ciekawym świata i unikającym wypowiadania się na temat obszarów, których nie poznał osobiście, kontynuując działalność wspomnianego już Humboldta, Darwina, Livingstona, Dybowskiego, Malinowskiego, Strzeleckiego, Beniowskiego i innych.

Jako Człowieka charakteryzuje Profesora Palmowskiego dobroć, męstwo i przyzwoitość.

Następnie Jubilat – Profesor Tadeusz Palmowski podzielił się ze zgromadzonymi refleksją nad doświadczeniami własnego życia – motywem wyboru studiów i drogi zawodowej, a także znaczeniem wybranych jej etapów. Podkreślił rolę Mistrzów, którzy byli inspiracją dla dalszego rozwoju naukowego oraz docenił wsparcie ze strony najbliższych:

I tu gorące podziękowania wszystkim moim Nauczycielom, Profesorom, za to, że ze skarbnicy ich wiedzy i doświadczenia mogłem na tej drodze korzystać. Dziękuję także mojej żonie Ani, która nie tylko ze mną wytrzymała, ale także wspomaga na każdym kroku.

Profesor podziękował również zgromadzonym za wsparcie udzielane na różnych etapach kariery zawodowej i za uświetnienie uroczystości swoją obecnością:

Mam świetny zespół współpracowników w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego. Cieszę się, że jestem członkiem, wielkiej, mającej 100 lat rodziny geograficznej. Patrząc na tę salę wyrażam swoją radość, że mam tylu przyjaciół, że możemy razem się spotkać.

Na zakończenie odniósł się również do kwestii fundamentalnej dla całego środowiska akademickiego – kondycji Uniwersytetu:

Najważniejsze to wskrzeszenie w środowisku uniwersyteckim charakteru rzeczywistej wspólnoty, dążenie do prawdy, odpowiedzialności za słowo, rygorystyczne standardy osiągnięć i misji edukacyjnej. Tylko taki uniwersytet będzie mógł odzyskać utracone zaufanie społeczne i znów stać się ośrodkiem promowania w całym społeczeństwie wzorów godnego postępowania i racjonalnego myślenia.

Zasadniczą część seminarium zamknęły wystąpienia okolicznościowe zgromadzonych. Wspomniano także o listach gratulacyjnych nadesłanych przez Gości, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Wystąpienia miały charakter zarówno formalny, jak i osobisty – niezależnie od niego były świadectwem nie tylko dobrych relacji łączących Gości z zespołem KGRR i Profesorem Tadeuszem Palmowskim, ale także uniwersalności regionalnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, łączącego badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki i ośrodki badawcze.

Na zakończenie seminarium wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, wzniesiono toast i delektowano się „urodzinowym” tortem. Prowadzono również rozmowy kuluarowe na temat doświadczeń wyniesionych z przeszłości, obecnych zadań, jak i zamierzeń na przyszłość. Atmosfera seminarium i poruszane w jego toku wątki, uświadamiające zebranym jak szybko upływa czas, zapewne sprzyjały tego typu refleksji.

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...