pl

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki, Komitet Badań Naukowych

Sonata 12 (NCN)

dr Marcin Połom – Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce - umowa nr UMO-2016/23/D/HS4/03085 , okres realizacji: 2017-2020

XXIX konkurs (MNiE)

dr hab. Tadeusz Palmowski - Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy północno-wschodnimi województwami Polski a Obwodem Kaliningradzkim w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej - MNiE nr 2 P04E 024 29, okres realizacji: 2005-2007

XXIII konkurs (KBN)

dr Tomasz Michalski - Zróżnicowanie sytuacji demograficznej i zdrowotnej w państwach kandydujących do Unii Europejskiej - KBN nr 3 P04E 024 23, okres realizacji: 2002-2004

XXI konkurs (KBN)

dr Jan Wendt - Geograficzne i geopolityczne determinanty dyfuzji systemów demokratycznych w Europie Środkowej - KBN nr 6 P04E 01021, okres realizacji: 2001-2002

XIII konkurs (KBN)

dr Jan Wendt - Geografia władzy w Polsce - KBN nr 6 P04E 01413, okres realizacji: lata 1997-2000.

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2019 rok

 • mgr inż. arch. Joanna Jaczewska - Intensyfikacja obszarów miejskich a polityka transportowa: konsekwencje rozwoju parków biurowych w okolicach Oliwy w Gdańsku
 • mgr Krystian Puzdrakiewicz - Geopolityczne aspekty wykorzystania Zalewu Wiślanego. Polskie działania ukierunkowane na aktywizację transportu wodnego w regionie

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2017 rok

 • dr Marcin Połom - Historia przemian transportu trolejbusowego w Gdyni – kwerenda materiałów z lat 1960-1989 – 538-G120-B565-17

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2016 rok

 • mgr Marta Jaźwiecka - Mapa potencjału grupowych spotkań biznesowych w Polsce Centralnej – 538-G120-B874-14
 • dr Marcin Połom - Kształtowanie miejskiego transportu zbiorowego na terenie obszaru metropolitalnego Trójmiasta – nowe wyzwania – 538-G120-B205-16

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2015 rok

 • mgr Marta Jaźwiecka - Mapa potencjału grupowych spotkań biznesowych w Polsce Północnej – 538-G120-B874-15
 • mgr Jan Kruszewski - Rola kolei wąskotorowych w gospodarce lokalnej – 538-G120-B877-15
 • mgr Marcin Połom - Przestrzenne aspekty produkcji i sprzedaży trolejbusów w Europie – 538-G120-B885-15

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2014 rok

 • mgr Delia Bar-Kołelis - Rozwój trans-granicznej turystyki zakupowej wzdłuż wschodniej zewnętrznej granicy Uni Europejskiej w Polsce i w Rumunii – 538-G120-B539-14
 • mgr Tadeusz Bocheński - Towarowy transport kolejowy w Polsce – 538-G120-B540-14
 • mgr Marta Jaźwiecka - Uwarunkowania organizacji grupowych spotkań biznesowych na przykładzie Polski i Niemiec – 538-G120-B545-14
 • mgr Jan Kruszewski - Stan kolei wąskotorowych w Polsce i ich współczesna funkcja transportowa – 538-G120-B540-14
 • mgr Marcin Połom - Nowe tendencje w kształtowaniu transportu publicznego na przykładzie stolic krajów nadbałtyckich – 538-G120-B558-14
 • mgr Tomasz Wiskulski - Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji – 538-G120-B565-14

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2013 rok

 • mgr Delia Bar-Kołelis - Rozwój turystyki zakupowej w polskich i rumuńskich obszarach granicznych sąsiadujących z Ukrainą – 538-G120-B254-13
 • mgr Tadeusz Bocheński - Towarowy transport kolejowy w wybranych korytarzach w Polsce i krajach sąsiadujących – 538-G120-B256-13
 • mgr Marcin Połom - Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Europie Środkowo-Wschodniej – 538-G120-B275-13
 • mgr Tomasz Wiskulski - Determinanty ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych w roku 2013 – 538-G120-B281-13

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2012 rok

 • mgr Delia Bar-Kołelis - Rozwój turystyki zakupowej w obszarach granicy Unii Europejskiej – 538-G120-1165-12
 • mgr Tadeusz Bocheński - Transport kolejowy i intermodalny w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – 538-G120-1166-12
 • mgr Łukasz Dopierała - Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na potencjał gospodarczy subregionu dolnej Wisły – 538-G120-1169-12
 • mgr Krzysztof Kopeć - Znaczenie rozwoju kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej – 538-G120-1182-12
 • mgr Tomasz Wiskulski - Wpływ dynamiki zmian wielkości dostępności komunikacyjnej regionów nadmorskich Chorwacji na wielkość ruchu turystycznego Polaków – 538-G120-1199-12

Granty w ramach badań własnych dla młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego – 2011 rok

 • mgr Tadeusz Bocheński - Transport intermodalny w wybranych krajach Europy – 538-G120-0438-1
 • mgr Krzysztof Kopeć - Znaczenie kolei miejskiej w procesie rozwoju aglomeracji gdańskiej – 538-G120-0435-1
 • mgr Joanna Kossowska - Działalność i rozwój Portu Lotniczego Gdańsk a decyzje lokalizacyjne w regionie przedsiębiorstw o profilu innowacyjnym – 538-G120-0445-1

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2010 rok

 • dr Tomasz Michalski - Przemiany ruchu rzeczywistego (ze szczególnym uwzględnieniem umieralności) w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie transformacji – BW G120-5-0526-0

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2008 rok

 • dr Tomasz Michalski - Wpływ transformacji ustrojowej na przemiany sytuacji zdrowotnej w europejskich krajach postkomunistycznych - BW 1540-5-0285-8
 • dr Lucyna Przybylska - Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni - BW 1540-5-0287-8
 • dr Jan Wendt - Nowa granica wschodnia UE w 2007. Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii - BW 1540-5-0021-8
 • mgr Renata Anisiewicz - Przemiany powiązań transgranicznych północno-wschodniej Polski i obwodu kaliningradzkiego FR - BW 1540-5-0277-8

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2007 rok

 • dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG - Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej - BW 1540-5-0125-7
 • dr Małgorzata Pacuk - Restrukturyzacja zdegradowanych terenów portowych jako szansa na rozwój centrów miast nadmorskich - BW 1540-5-0124-7
 • dr Jan Wendt - Nowa granica wschodnia UE w 2007. Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii - BW 1540-5-0126-7
 • mgr Renata Anisiewicz - Przemiany sieci transportowej na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego - BW 1540-5-0115-7

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2006 rok

 • dr Tomasz Michalski - Przemiany sytuacji zdrowotnej w europejskich państwach postkomunistycznych w okresie transformacji - BW 1540-5-0070-6

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2005 rok

 • dr Tomasz Michalski - Zróżnicowanie i przemiany sytuacji społecznej w europejskich państwach postkomunistycznych - BW 1290-5-0103-5
 • dr Małgorzata Pacuk - Zmiany funkcji terenów portowych i znaczenie procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w miastach nadbałtyckich - BW 1290-5-0104-5
 • mgr Maciej Tarkowski - Centra i peryferie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej - BW 1290-5-0106-5
 • mgr Renata Anisiewicz, mgr Krzysztof Kopeć - Przemiany sieci kolejowej na obszarze polskiej i rosyjskiej części Łuku Południowego Bałtyku - BW 1290-5-0097-5

Granty w ramach badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego – 2004 rok

 • dr Jan Wendt - Przestrzenne wymiary kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - BW 1290-5-0051-4
 • mgr Maciej Tarkowski - Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej - BW 1290-5-0049-4
page 1
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...