en

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego pod egidą Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011. Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy. Od 2016 r. wydawane jest czasopismo, które jest kontynuacją wcześniejszej serii wydawniczej.

W latach 1996-2011 redaktorem naczelnym serii był prof. Jerzy Kitowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przekształceniu serii w czasopismo w latach 2016-2017 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Jan A. Wendt z Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 stycznia 2018 r. redaktorem naczelnym czasopisma został dr Marcin Połom z Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna na Portalu Czasopism Naukowych.

Na niniejszej stronie zostaną opublikowane wcześniejsze numery serii (1-18), które dotychczas nie były publikowane w wersji elektronicznej.

Redaktor naczelny:

dr Marcin Połom - marcin.polom@ug.edu.pl

Sekretarze Redakcji:

Biuro Redakcji: komunikacjaptg@ug.edu.pl

mgr Michał Kowalski - michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl

mgr Krystian Puzdrakiewicz - krystian.puzdrakiewicz@phdstud.ug.edu.pl

Adres redakcji:

Zakład Rozwoju Regionalnego
Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
strona www: http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/

ISSN: 1426-5915
e-ISSN 2543-859X

Numer 1 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1996, tom I pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

Wstęp
TEOFIL LIJEWSKI
Graniczne linie kolejowe w przeszłości i w perspektywie
TADEUSZ HOFF
Poziom rozwoju łączności w przygranicznych województwach południowo-wschodnich na tle sytuacji w Polsce
ARTUR CHMAJ, PIOTR SZYMOŃCZYK
O wybranych aspektach ruchu transgranicznego w r. 1994
TOMASZ KOMORNICKI
Transgraniczne powiązania transportowe Polski Południowo-Wschodniej
JERZY KITOWSKI
Społeczne koszty migracji transgranicznych w południowo-wschodniej Polsce
IWAN ROWENCZAK
Struktury komunikacyjne strefy granicznej ukraińsko-polskiej (stan aktualny i perspektywy)
MARIA KOZANECKA
Komunikacja autobusowa jako miernik powiązań przestrzennych województwa przemyskiego
STANISŁAW DZIADEK
Funkcjonowanie transportu w miastach przygranicznych na przykładzie Cieszyna
STANISŁAW KOZIARSKI
Infrastruktura transportowa województw pogranicza polsko-czeskiego
STANISŁAW CIOK, DARIUSZ ILNICKI, EDYTA JAKUBOWICZ
Wybrane elementy struktury społecznej i gospodarczej pogranicza polsko-niemieckiego
WŁODZIMIERZ GIERŁOWSKI
Szanse Polski w rozwoju regionalnym Europy: TELESTRADA ogniwem łączności i współdziałania z makroregionem północno-wschodnim (aspekty polityczno-gospodarcze i społeczno-kulturalne)
TADEUSZ PALMOWSKI
Aktywizacja Zalewu Wiślanego w perspektywie współpracy z regionem Królewieckim
JAN WENDT
Zmiany w przeładunku towarów tranzytowych w polskich portach morskich w latach 1980-1994
MARCIN SCHIELE
Zmiany sieci transportu lądowego w regionie Polski Środkowej w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Wykaz pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu geografii konunikacji

 

Artykuły do pobrania w formacie PDF

Numer 2 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1996, tom II pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

TEOFIL LIJEWSKI
Czy transport musi ciągle rosnąć?
TADEUSZ HOFF
Problemy rozmieszczenia i poziom rozwoju radiodyfuzji na świecie
STANISŁAW KOZIARSKI
Autostrady w Europie
JAN WENDT
Tranzyt w Europie Środkowej w latach 1914-1989
MARIA KOZANECKA
Zróżnicowanie gałęziowe i przestrzenne przewozów ładunków w Wielkiej Brytanii
BEATA MEYER
Kongestia transportowa - główne przyczyny i skutki
EUGENIUSZ MAZUR
Terenochłonność transportu w Polsce
JERZY KITOWSKI
Czynniki i bariery rozwoju migracji transgranicznych w południowo-wschodniej Polsce
STANISŁAW DZIADEK
Rola transportu drogowego i szynowego w integracji przestrzeni miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
STANISŁAW CIOK
Spójność sieci transportowej na obszarze przygranicza zachodniego
TADEUSZ PALMOWSKI
Przestrzenne układy komunikacyjne w regionie nadmorskim
ARKADIUSZ KOŁOŚ
Problemy komunikacyjne śródmieścia w oczach mieszkańców Krakowa

Numer 3 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1997, tom III pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

ZBIGNIEW TAYLOR
Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna?
TEOFIL LIJEWSKI
Przemiany obsługi komunikacyjnej miast w Polsce
STANISŁAW DZIADEK
Rola transportu kolejowego w kształtowaniu więzi produkcyjno- przestrzennych aglomeracji miejskich województwa katowickiego
JAN WENDT
Geopolityczne uwarunkowania rozwoju i zmian w przebiegu korytarzy tranzytowych w Europie Środkowej
STANISŁAW KOZIARSKI
Radiowe i telewizyjne stacje nadawcze w Polsce
TOMASZ KOMORNICKI
Powiązania transportowe Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą
KRZYSZTOF MIROS
Zagraniczny ruch turystyczny na obszarze Polski Południowej
MAŁGORZATA PACUK
Perspektywy polskiej żeglugi promowej w transbałtyckim systemie komunikacyjnym
TADEUSZ PALMOWSKI
Port morski Kłajpeda i jego powiązania z zapleczem
BEATA MEYER
Efektywność czasowa komunikacji miejskiej na przykładzie Szczecina
KRONIKA

 

Artykuły do pobrania w formacie PDF

Numer 4 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1998, tom IV pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

ZBIGNIEW TAYLOR
Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych
JERZY ZALESKI
System Transrapid. Europejska kolej XXI wieku?
TEOFIL LIJEWSKI
Rozmieszczenie ruchu drogowego w Polsce
MARIA KOZANECKA
Euroregiony na obszarze Polski w powiązaniu z ruchem granicznym
STANISŁAW DZIADEK
Dostępność komunikacyjna ośrodków turystycznych Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego
TOMASZ KOMORNICKI
Polsko-białoruski handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy Transportowych
JAN WENDT
Morski aspekt polskiej polityki transportowej i tranzytowej
TADEUSZ PALMOWSKI
Port gdyński w okresie restrukturyzacji
JACEK BUKOWSKI, TOMASZ MICHALSKI
Trasy rowerowe nowym elementem sieci transportowych na obszarach aglomeracji miejskich (na przykładzie Trójmiasta)

 

Artykuły do pobrania w formacie PDF

Numer 5 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1999, tom V pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

45. LECIE PRACY NAUKOWEJ PROFESORA TEOFILA LIJEWSKIEGO
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PROFESORA TEOFILA LIJEWSKIEGO
MACIEJ BAŁTOWSKI, ANDRZEJ MISZCZUK
Via Intermare w strategii rozwoju regionu lubelskiego
STANISŁAW CIOK
Zagospodarowanie infrastrukturalne tras autostradowych w Polsce Południowo-Zachodniej
STANISŁAW DZIADEK
Transport a organizacja przestrzeni województwa śląskiego
JERZY KITOWSKI
Port lotniczy w Rzeszowie strategicznym czynnikiem rozwoju południowej części Ściany Wschodniej - szanse i zagrożenia
ARKADIUSZ KOŁOŚ
Problemy komunikacyjne średniego miasta i możliwości ich rozwiązania na przykładzie Clermont-Ferrand (Francja)
TOMASZ KOMORNICKI
Przebieg korytarza transportowego Via Intermare a polsko-ukraińskie powiązania społeczno-gospodarcze
MIECZYSŁAW KOWERSKI
Znaczenie korytarza komunikacyjnego Via Intermare dla aktywizacji gospodarczej regionu zamojskiego
MARIA KOZANECKA
Zróżnicowanie nasycenia wybranymi elementami komunikacji polskiej części Euroregionu Karpackiego
STANISŁAW KOZIARSKI
Stan infrastruktury transportowej w Polsce
ZBIGNIEW MAKIEŁA
Rozwój infrastruktury transportu a proces uprzemysławiania ziem Polski Południowo-Wschodniej
EUGENIUSZ MAZUR, DANIEL ABRAMCZUK
Charakterystyka kolejowych wyjazdów turystycznych mieszkańców Szczecina w latach 1994-1996
BEATA MEYER
Przestrzenne aspekty dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym w Polsce
TOMASZ MICHALSKI
Klasyfikacja województw wg stopnia rozwoju infrastruktury transportowej w 1997
CALOGERO MUSCARA
Krótkie dzieje geograficzne sieci włoskich autostrad: od osi autostrad do powiązań strukturalnych
MAŁGORZATA PACUK
Perspektywy obsługi tranzytu Ukrainy przez porty Gdańska i Gdyni
TADEUSZ PALMOWSKI
Bałtyckie porty Rosji i perspektywy ich rozwoju
ANDRZEJ PISKOZUB
Via Pontica tranzytowe tradycje i perspektywy pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego
KONRAD SCHLIEPHAKE
Zjednoczenie infrastruktur transportowych Niemiec - projekty i osiągnięcia
HERMANN SUIDA
Corn Islands (Wyspy Kukurydziane): zapomniane zaplecze Nikaragui
SERGIEJ TARKHOV
Wpływ rozpadu ZSRR na przewozy pasażerskie i dostosowanie się transportu do nowych granic państwowych
JAN WENDT
Zmiana zaplecza i położenia transportowego Gdańska i Gdyni

 

Artykuły do pobrania w formacie PDF

Numer 6 (z serii wydawniczej)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2000, tom VI pod redakcją Teofila Lijewskiego i Jerzego Kitowskiego, Warszawa-Rzeszów

Spis treści:

STANISŁAW DZIADEK
Wpływ transportu na integrację gospodarki i rozwój przewozów tranzytowych na przykładzie województwa śląskiego
JERZY KITOWSKI
Czas oczekiwania na odprawę pojazdów samochodowych na drogowych przejściach granicznych w drugiej połowie 1999 roku
TOMASZ KOMORNICKI
Geograficzny aspekt niepowodzenia rządowego programu budowy autostrad
MARIA KOZANECKA
Rzeszów jako centrum publicznej komunikacji pasażerskiej, jego rozwój i powiązania
STANISŁAW KOZIARSKI
System transportowy USA
TEOFIL LIJEWSKI
Sto lat rywalizacji samochodu z koleją
ZBIGNIEW MAKIEŁA
Transgraniczna infrastruktura transportu i jej znaczenie dla współpracy euroregionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów "Karpackiego" i "Tatry")
TADEUSZ PALMOWSKI
Port Gdański na przełomie XX i XXI wieku
JAN WENDT
Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej
MAREK WIĘCKOWSKI
Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej
W.M. TREHOBCZUK
Ekologiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania korytarzy transportowych
TEOFIL LIJEWSKI, TOMASZ KOMORNICKI
Bibliografia polskiej geografii transportu 1990 - 1999

strona 1
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...