en

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Profesor emerytowany, godziny zlecone

telefon: 58 523-65-59 pokój: B409

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • Europa Bałtycka
 • morska współpraca transgraniczna
 • zagospodarowanie przestrzenne obszarów nadmorskich
 • gospodarka morska, porty morskie
 • Obwód Kaliningradzki
 • polsko-rosyjska współpraca transgraniczna

dr hab. Aleksander Kuczabski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

telefon: 58 523-65-35 pokój: B405

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • transformacja ustrojowa krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • reformy podziałów terytorialnych w krajach postkomunistycznych
 • samorząd terytorialny a rozwój lokalny i regionalny
 • geografia społeczno-ekonomiczna Ukrainy

dr Renata Anisiewicz

telefon: 58 523-65-54 pokój: B404

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • współpraca transgraniczna
 • geografia ludności i osadnictwa
 • geografia turystyki
 • dydaktyka geografii

dr Krzysztof Kopeć

Kierownik praktyk zawodowych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

telefon: 58 523-65-69 pokój: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • kształtowanie systemów komunikacji miejskiej
 • zmiany w funkcjonowaniu pasażerskiego transportu kolejowego
 • przemiany transportu lotniczego
 • kształtowanie ładu przestrzennego
 • monitoring jakości usług publicznych

dr Małgorzata Pacuk

telefon: 58 523-65-35 (B405), 58-523-65-58 (B408) pokój: B405, B408

e-mail Google Scholar

Zainteresowania naukowe:
 • współpraca regionalna w Europie Bałtyckiej
 • zagospodarowanie przestrzenne obszarów nadmorskich
 • przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miast portowych
 • gospodarka morska

dr Marcin Połom

p.o. Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

telefon: 58 523-65-06 pokój: B410

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • geografia transportu
 • elektromobilność
 • polityki transportowe w miastach
 • infrastruktura transportowa
 • rozwój regionalny i lokalny

dr Maciej Tarkowski

Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego

telefon: 58 523-65-35 pokój: B405

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • geografia ekonomiczna
 • geografia pracy
 • geografia gospodarki morskiej
 • rozwój regionalny i lokalny

mgr inż. arch. Joanna Jaczewska

telefon: 58 523-65-54 pokój: B404

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • zrównoważony rozwój i jakość życia
 • samorząd terytorialny
 • partycypacja społeczna
 • socjologia miasta
 • technologie GIS

mgr Krystian Puzdrakiewicz

Opiekun praktyk zawodowych studentów I st. Gospodarki przestrzennej

telefon: 58 523-65-69 pokój: B419

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • funkcjonowanie miast i obszarów metropolitalnych
 • warunki i jakość życia w miastach
 • zielona infrastruktura
 • usługi ekosystemowe drzew

mgr Natalia Soldatke

telefon: 58 523-65-06 pokój: B410

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • zagospodarowanie przestrzenne miast nadmorskich
 • sezonowość zagospodarowania przestrzennego
 • małe miasta portowe
 • wykluczenie komunikacyjne
 • transport regionalny
 • mobilność miejska

mgr Sandra Żukowska

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

telefon: 58 523-65-06 pokój: B410

e-mail Google Scholar Research Gate

Zainteresowania naukowe:
 • zrównoważony rozwój
 • zielone porty
 • mobilność miejska
 • wykluczenie transportowe
 • mikromobilność
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Zakładu prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Zakład Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

więcej ...